Dekrete der Schulführungskraft

2023 Register Dekrete Juli – Dezember

2023 Register Dekrete Januar – Juni

2022 Register Dekrete Juli – Dezember

2022 Register Dekrete Januar – Juni

2021 Register Dekrete Juli – Dezember

2021 Register Dekrete Januar – Juni

2020 Register Dekrete Juli – Dezember

2020 Register Dekrete Januar – Juni

2019 Register Dekrete Juli – Dezember

2019 Register Dekrete Januar – Juni